Til Forsiden
Kapitel 5

EU - de 12 stjerner!

Det var med stor spænding, at Guds sønner og døtre, om eftermiddagen samlede sig i den lejede sal for at høre en af de til rejsen fortælle om EU og dens betydning for den kristne tro.

Der var i ugens løb blevet delt adskillige tusinde løbesedler ud i byen og et par annoncer i de lokale blade indbød alle interesserede til at komme for at høre om EU, Det Ny Babylon og de konsekvenser for den kristne tro som de love der er blevet vedtaget har for alle kristne!

En lille gruppe af Guds sønner og døtre, stod ved indgangen til salen og bød velkommen. De glædede sig over at så mange af byens borgere, der til trods for det dejlige forårsvejer alligevel kom til mødet.

Efter at præsten for Guds sønner og døtre, havde budt velkommen og bedt en kort bøn om Guds ånds tilstedeværelse, gav han ordet til den tilrejsende.

Thomas gik roligt frem til talestolen, så ud over forsamlingen og sagde:

Det jeg her vil fortælle jer vil sandsynligvis komme som et chok for de fleste af jer, og lad mig begynde med at give jer det første chok.

EU er en underafdeling af Det Ny Babylon.

En anden ting, som måske også vil chokere dig er kransen af de 12 stjerner, som er blevet symbolet på EU.

Ved du hvad Kransen af de 12 stjerner, er et symbol for?

Det er symbolet for den katolske tro.

Dette symbol er lige så udbredt i de katolske kirker, som korset er i de kristne - evangeliske kirker.

Dette symbol kaldes Maria-symbolet og findes på de fleste altertavler i Spanien, Italien, og mange andre katolske lande.

I mange katolske kirker er der desuden mange forskellige motiver, med dette hellige Maria-symbol, - en krans af 12 stjerner.

Dette symbol er nu blevet et meget fremtrædende mærke på EU, det store fællesskab.

Nogle forbinder denne tolv stjernede krans med EU

MEN endnu flere - specielt i Italien, Spanien og andre katolsk-dominerede lande, forbindes dette symbol med den katolske tro - den katolske kirke.

Som dansker kan vi jo, så sige, hvad betyder det, for mig som protestant er det et EU symbol.

Måske har du ret, - måske tænker du ikke, særligt meget over hvad det er du reklamerer for ved at køre rundt med sådan et DK skilt på din bil.

Men lad mig så spørge dig hvordan ville du have det med at køre rundt med et DK skilt der har den islamiske tros symbol?

Hvordan du ser på det er din afgørelse.

Jeg for min del ønsker ikke at køre med nogen af delene.

En anden ting er, at det ifølge trafikministeriets bekendtgørelse Nr. 171 af 2. april 1993 paragraf 9 stykke 3, ikke er et lovligt DK skilt. Det vil sige at når det er en krans af tolv stjerner omkring DK, er det ifølge trafikministeriet ikke et lovligt DK skilt.

Du kan allerede nu finde det katolske EU - symbol næsten alle vejene, og det vil i de kommende år blive meget mere udbredt.

Her i Danmark bekymrer vi os ikke om de religiøse forhold i EU, så her har det ikke den store betydning. Men prøv at blande Religion og EU sammen i de sydlige lande. Her er man vågen over for disse ting og sindene kommer let op på kogepunktet.

En EU parlamentariker sagde ved et møde i Ålborg for et par år siden.
"Hvis vi begynder at røre ved Italienerne og Spaniernes tro, vil vi i løbet af et øjeblik få millioner af EU modstandere i stedet for tilhængere."

Den katolske kirke - Vatikanet er i høj grad en politisk magtfaktor, som ingen hverken i EU, USA eller andre lande kan komme uden om.

Men for ca. 1 milliard, ofte fanatiske tilhængere er Vatikanstatens ord ofte lov.

Vatikanet er som den eneste organisation i verden medlem af FN.

En milliard, hvor mange mennesker er det?
Jeg har tænkt på hvad jeg kunne sammenligne det med, men jeg har ikke kunnet finde noget, som vil være forståeligt. Det er simpelt hen så mange mennesker at det er helt ufatteligt.

Hverken USA's eller det udelte Ruslands indbyggerantal kommer i nærheden af blot halvdelen af dette tal.

En organisation med så mange mennesker bag sig, er både en økonomisk, politisk og en religiøs sværvægter, som ingen kan komme uden om eller overse.

Det er da også derfor, at man kunne ændre, den normale afstemnings-procedure i Europarådet, da det katolske - Maria-symbol skulle vedtages, som EU's, Mærke.

I PRÆSTEFORENINGENS BLAD kunne man den 20. maj. 1994. Læse følgende.
"Europarådets generalsekretær Leon Marchal undrede sig over, at den sædvanlige forretningsgang blev brudt, da man fremskyndte vedtagelsen af Europaflaget til den 8. december.

Hvorfor?

Den 8. december er dagen for Jomfru Marias ubesmittede undfangelse. Vedtagelsen af loven om Mariaflaget som Europaflag skete på den dag, der af troende katolikker fejres for at ære Jomfru Maria, og må derfor ses som kronen på værket for dem i Europarådet, der ønskede at underlægge Europa, Jomfru Marias og dermed i sidste ende pavens myndighed.

Billeder, skulpturer og altertavler med Jomfru Maria og de tolv stjerner er som sagt et velkendt motiv i pavekirkens billedkunst, det er derfor utænkeligt, at de katolske politikere i Europarådet har været uvidende om dette.

Ligesom med ændringen af kalenderen, så foregik de fleste af forhandlingerne om EU-flaget bag lukkede døre, det er derfor meget begrænset hvor meget der er sivet ud til offentligheden, om de forhandlinger der har været om dette.

I PRÆSTEFORENINGENS BLAD dem 20. maj. 1994 skriver Sognepræst Jens Lyster.
"Under mit arbejde med at skaffe informationer om dette flags tilblivelse er jeg gang på gang blevet forundret over den uvidenhed og dernæst den manglende interesse, ja snarest uvilje, de officielle informationskontorer for Europarådet, Europaparlamentet og Folketinget m.m. har mødt mine forespørgsler med.

Jeg har forsøgt, at gå i dybden og at prøve på at, finde ud af om der er hold i de ting der er omtalt i de forskellige artikler.

Jeg har været i kontakt med, mange forskellige organisationer som f.eks.

EU oplysningskontoret

Folketingets EU oplysning

Kirkeministeriet

Flere forskellige af folketingets partier

Den katolske kirkes hovedsæde.

Ugebladet Notat

Og mange, mange andre.

Min konklusion er, at selv om mange af de ting jeg har nævnt og som er omtalt i flere af disse artikler lyder meget fantastiske og urealistiske så er det alligevel troværdig tale. 

Hvordan ser fremtiden ud?

Det er det meget svært at sige noget om, fordi de fleste af de forhandlinger der er om religiøse ting foregår bag lukkede døre og når man endelig får fat på noget, ser det på overfladen ud til at være ganske uskyldigt.

Jeg vil igen henvise til.

PRÆSTEFORENINGENS BLAD den 27. marts. 1998. I dette blad var der en artikel om Kirke, religion og livsanskuelse efter Amsterdamtraktaten og her er det specielt traktatens artikel 6A som bl.a. fokuserer på unionsborgernes tro og religion der er interessant. Men man skal lede med lup i traktatteksten for at finde tekststederne. Og når man endelig har fundet dem, forekommer de umiddelbart så små og ubetydelige, at man fristes til at opfatte dem som tomme og uskadelige udsagn. Men hvis man tænker sådan, tager man fejl.

Der er mange ting, som det kunne være meget interessant, at vide mere om, men da forhandlingerne og det forberedende arbejde foregår jo bag lukkede døre, er det meget begrænset, hvad man kan finde ud af før det er forsendt.

I artikel 6 A står der: "Med forbehold af denne traktats øvrige bestemmelser og inden for rammerne af de beføjelser, som traktaten tillægger Fællesskabet, kan Rådet med enstemmighed på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til at bekæmpe forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering".

Med artikel 6A fralægger vi os muligheden for selv at bestemme på områder, som blandt andet gælder Race, Religion og tro.

Artikel 13 (Ams. Artikel 6 A) "Med forbehold af denne traktats øvrige bestemmelser og inden for rammerne af de beføjelser, som traktaten tillægger Fællesskabet, kan Rådet med enstemmighed på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering." 

I ROSKILDE STIFTSBLAD nr. 8.. August, 1997 Kunne man læse følgende.
"Der består en fare for kirkerne og de religiøse samfund, hvis/når den overordnede samfundspolitiske myndighed får held til enten at integrere dem som dele af andre administrative strukturer og/eller at reducere dem til kulturfænomener henhørende under kulturpolitikken.

Artikel 4 (tidligere Artikel D)

Det Europæiske Råd tilfører Unionen den fremdrift, der er nødvendig for dens udvikling, og fastlægger de overordnede politiske retningslinjer herfor.

Lagde du mærke til hvilken fremdrift det er Rådet vil tilføre unionen? "den fremdrift, der er nødvendig"

I DET NY NOTAT den 29. august 1997 var der en artikel med overskriften "EU-regler har forrang for nationale love"

"Der har ikke i tidligere traktater været skrevet noget om, at Fællesskabets lov var hævet over vore egne love, og på det grundlag gik Danmark ind i det, der i 1973 hed Fællesmarkedet. Men i 1984 afsagde EF-domstolen en opsigtsvækkende dom. Den sagde, at EF-bestemmelser skulle gå forud for nationale bestemmelser, hvis der var uenighed om fortolkningen af regler. Senere gik man endnu videre og dømte, at EF-bestemmelser også går forud for et lands grundlov. Dette kaldes EF-rettens forrang.

Et af formålene med EU er en stadig snævrere sammenslutning mellem de europæiske folk.

For at det kan lade sig gøre er det nødvendigt, at der tages nogle beslutninger, som er imod og i strid med nationale interesser.

I artikel 4 hedder det, den fremdrift der er nødvendig for dens udvikling. Så magten og viljen for at gøre det der passer ind i EU's Politik er tilstede uanset hvad vi - Danskere siger.

For nogen tid siden var der en del tale om at PET, Politiets efterretnings tjeneste, havde registreret nogle mennesker, endog nogle af dem, uden at de selv var klar over det. Det var der mange, som blev meget oprørte over, men de glemmer at den registrering som PET har foretaget er mikroskopisk og ubetydelig, i forhold til den EU foretager.

I Det Ny Babylons hovedkvarter er de fleste danskere registeret, sammen med alle tænkelige oplysninger om dem. Vi skal huske på at alle der følger Det Ny Babylon har pligt til at meddele alt om deres, naboer, venner og familie til Det Ny Babylon. Ved første øjekast vil mange nok mene at det vil blive vanskeligt at få store dele af befolkningen til at udspionere hinanden, men da de får point for hver oplysning de kommer med, og disse point igen kan omsættes til økonomiske fordele, er der ingen problemer med at få endog familiemedlemmer til at udspionere hinanden.

Mark. 13,12-13 En bror skal udlevere sin bror til døden, og en far sit barn, og børn skal rejse sig imod forældre og få dem dømt til døden. Og I skal hades af alle på grund af mit navn. Men den, der holder ud til enden, skal frelses.

Mika. 7,5-6 Tro ikke på jeres venner, stol ikke på jeres frænder; sæt lås for din mund for hende, der hviler i din favn. For en søn foragter sin far, en datter rejser sig imod sin mor, en svigerdatter imod sin svigermor, en mand får sine husfolk til fjender.

Jer. 9,3-4 Vogt jer for hinanden, stol ikke på en broder! Hver en broder er fuld af list, hver en ven løber med sladder. De bedrager hinanden, de taler ikke sandhed; de har lært deres unge at tale løgn, de handler slet og kan ikke høre op.

En registrering af ALLE EU borgere er i fuld gang. Det er klart at en sådan registrering tager nogle år, men det gør ikke så meget. Hvornår det bliver min og din tur, det ved jeg ikke, men en ting er jeg sikker på og det er, at hvis vi ikke allerede er blevet registreret, så vil vi blive det i meget nær fremtid.

Den registrering EU og Det Ny Babylon foretager er langt mere vidtrækkende end den PET foretager.
I EUs registrering er der et utal af meget personlige oplysninger, religiøse og politiske holdninger. Din økonomiske situation, indtægter, udgifter og gæld.

Efterhånden, som der er mulighed for det vil denne registrering også indeholde din DNA-profil. Det vil f.eks. ske i forbindelse med at du får en anden indsprøjtning, vaccination eller får taget en blodprøve.

Denne blodprøve vil så samtidig indgå i et DNA register over ALLE EU-borgere.
Dette åbner for mange virkeligt uhyggelige muligheder. Og derfor vil de fleste protestere meget kraftigt imod en sådan registrering, men her glemmer man to meget afgørende ting.

Det første er at Det Ny Babylons - bestemmelserne går forud for alle nationale love.

Det andet er, at du sandsynligvis slet ikke vil opdage at du bliver registreret, da det er kombineret med flere andre ting, som tilsyneladende slet ikke har noget med en registrering at gøre, ligesom da man ændrede kalenderen. De fleste mente at det var en fordel og kun nogle meget få, som blev gjort til grin, kunne gennemskue bedraget og se at her var tale om en religiøs lov.

En meget væsentlig ting i forbindelse med dette er, at denne registrering ikke må forveksles eller sammenlignes med dyrets mærke. Registreringen og dyrets mærke er to vidt forskellige ting, og har for så vidt ikke noget med hinanden at gøre.

* Registreringen er hemmelig, det vil sige du ved ikke selv, hvornår du er blevet eller bliver registreret. Du ved heller ikke hvilke oplysninger din DNA profil har givet eller hvilke andre meget personlige og følsomme oplysninger der er med i de oplysninger der er under din registrering, men en ting er helt sikker, at dine økonomiske, politiske og religiøse oplysninger er med. Tænk på Det Ny Babylon får et udskrift af alle telefonregninger således, at de kan se hvem du har ringet til.

* Dyrets mærke er IKKE hemmeligt. Modsat registreringen er det dig selv der skal bede om at få dyrets mærke, men da specielt de økonomiske fordele ved at have dyrets mærke er meget store, vil folk stille sig i kø for at få det, så snart det er muligt. Præster og andre vil gøre meget ud af at fortælle, at dyrets mærke ikke har nogen religiøs betydning, ligesom ændringen af kalenderen og cirklen med de tolv stjerner.

At dette ikke er rigtigt ved enhver der blot har en smule kendskab til Guds ord – Bibelen.

Matt. 6,24 Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.

Luk. 16,9 »Jeg siger jer: Skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger.

Da Det Ny Babylon for mange år siden planlagde dette register, var der stor enighed om, at det endelige mål skulle være, at man i dette register kunne se alt. Det vil sige hvem de bor sammen med og har boet sammen med.

Hvem de har og har haft en affære med.

Hvad sådanne oplysninger kan bruges til, er der flere eksempler på, blandt andet inden for det politiske liv.

Deres foretrukne spise og drik.

Deres nuværende og tidligere arbejdsgivere.

Deres indtægter, løn, ekstra indtægter med mere, med hensyn til penge, så var alle i Det Ny Babylon meget enige om at det ideelle system ville være at man kunne følge pengene, fra løn udbetalingen til hvad de bliver brugt til, men dette ville kræve at man gik over til et pengeløst samfund, hvor f.eks. arbejdsgiveren ikke udbetaler løn, men overførere pengene til modtagerens konto. Modtageren har nu et kort, hvormed han eller hun kan betale for de varerne han eller hun køber. Alt hvad der bliver købt, registreres på vedkommendes kontoudtog. Ud af et sådant kontoudtog kan man læse mange interessante ting om vedkommende.

På baggrund af sin magtposition indenfor pengepolitikken vil det for eksempel være muligt for bestyrelsen i EUs centralbank, at udstede en bestemmelse der siger, at der kun kan handles ved hjælp af en mikrochip.

Da en mikrochip kun er på størrelse med et knappenålshoved, er der mange, mange muligheder for at den kan "gemmes" på eller i en person, endog uden at den pågældende selv er klar over det.

Indsprøjtningen af en mikrochip, i mennesker er dog stadig et brud mod personlig integritet, garanteret af EU-medlemslandenes egne love, men da EU-bestemmelserne går forud for alle nationale love, blev der allerede for nogle år siden åbnet mulighed for en indsprøjtning af mikrochip. Husk på, at alle følsomme beslutninger i EU bliver truffet i største hemmelighed.

Der er ikke noget, som kan hindre Det Ny Babylon i at udstede en bestemmelse der siger, at alle EU-borgere, inklusive den danske befolkning, kun kan købe og sælge ved hjælp af mikrochip placeret i et borgerkort eller under huden.

I England er der tale om, at udstyre børnelokkere med en sådan mikrochip, og på den måde holde øje med dem hele døgnet, uden de selv er klar over det.

I Florida har man udstyret 17.000 børn fra forskellige børnehjem med en mikrochip for lettere at kunne holde øje med dem.

I Sverige er 6000 mennesker forsynet med en mikrochip.

Hvad er de Religiøse fremtidsplaner inden for EU?

Planerne med EU og Det Ny Babylon er, at vi på ALLE måder skal være et stort folk!

Der på alle måder følger de retningslinier for vor liv, som Det Ny Babylon giver. Alle lande, det vil sige hele EU, for til den tid er der kun et stort land – EU, Europas forenede stater!

De nuværende lande vil fortsat, have de navne de har nu, men til den tid er de ikke lande, men stater. De enkelte lande - stater vil fortsat have en vis indflydelse på, nogle af de love og retningslinier der skal være gældende i deres område.

Sådan er det også i dag hvor Danmark er opdelt i Amter.

Amterne kan i en vis udstrækning selv bestemme over deres område - men de væsentlige ting udenrigspolitikken den overordnede økonomi, den overordnede miljøpolitik, og mange, mange andre lignende ting, bestemmes IKKE af de enkelte Amter.

Disse ting vil til den tid blive bestemt af Det Ny Babylons ledelse, og der er mange eksempler på, at dette allerede er ved at ske.

I 1991 udgav den katolske kirke en bog, med titlen "Kristi Mission"

I denne bog kan du læse hvad der er den katolske kirkes, erklærede mål.

Her får vi at vide, at de trossamfund der skal samles til en stor religion ikke blot er de Kristne kirker, men også alle andre trossamfund.

Det er selvfølgelig ikke noget der sker fra den ene dag til den anden, det vil tage nogle år, men det er det der er målet.

"Dette skal være vort motto: Alle kirker forenede for hele verdens omvendelse".

Mange ryster på hovedet og mener ikke, at det kan lade sig gøre at samle ALLE i et stort trossamfund, men det er en kendsgerning at nogle allerede har slået sig sammen og mange har indledt et meget snævert samarbejde og der er mange, rigtig mange inden for de forskellige trossamfund der arbejder for et endnu tættere samarbejde et større fællesskab, en større enighed, - et stort trossamfund.

Men der er også nogle, ganske vist kun nogle få som er imod denne sammenslutning af de forskellige trossamfund.

Doktor i religionshistorie B. B. Beach har skrevet en bog "En kirke for alle kristne". I denne bog dokumenterede han, hvor langt man er med disse planer.

Det er ikke et spørgsmål om et Ja eller et Nej til Det Ny Babylon, men derimod et spørgsmål om et Ja eller et Nej til Jesus Kristus!

Du har i dag stadig, mulighed for at vælge.

I morgen er det måske forsendt.

Det koster noget at vælge Jesus!

Du vil få problemer og vanskeligheder ved at gå imod strømmen, men kære Ven jeg beder dig alligevel vælg Jesus. Jeg har selv valgt Jesus og jeg har mange gange erfaret, at det giver mange problemer og vanskeligheder, men jeg har også erfaret, at det er prisen værd!

For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Joh 3,16.

Var dette offer forgæves?

EU, burde være det eksempel, det mønster, at alle landes regeringer og embedsfolk skulle stræbe efter at efterligne, når det gælder retskaffenhed, ærlighed, ubestikkelighed og lignende ting, men således er det ikke. Ligheden mellem EU og de præsidenter og guvenørere, som kong Dareios på Daniels tid satte over landet er meget bemærkelsesværdig.

Dan 6, 2-6 (hverdagsdansk) Dan 6,1 Efter Belsazzars død overtog mederen Darius magten i en alder af 62 år. Darius opdelte riget i 120 provinser og satte en guvernør i spidsen for hver provins. Guvernørerne skulle stå til regnskab for tre præsidenter, hvoraf Daniel var den ene. Det gav kongen mulighed for at administrere riget mere effektivt. Daniel udviste snart større administrative evner end de øvrige præsidenter og guvernører, tilmed havde han et tillidsvækkende væsen. Derfor overvejede kongen at forfremme ham til rigets administrative leder. Dette gjorde de andre præsidenter og guvernører misundelige på Daniel, og de søgte derfor at finde noget ved Daniels embedsførelse, som de kunne anklage ham for. Men de kunne ikke finde noget at kritisere overhovedet, for Daniel var ærlig og ikke det mindste korrupt eller forsømmelig. Da de ikke kunne finde noget at sige ham på med hensyn til hans arbejde, vendte de søgelyset mod hans tro.

Guvenørene, som i EU kan sammenlignes med embedsfolkene, og præsidenterne, som i EU kan sammenlignes med kommisærerene, er kun interesseret i svindel, snyderi, bedrageri, løgn og lignende ting for at tilrane sig så meget af rigets, EUs gods og guld som muligt. Daniel havde, som den eneste ærlig et ønskede at ademenistere sit embede på en sådan måde, at han over for kongen og Gud havde en god samvittighed. Embedsmændene og de øvrige kommisærere i EU kan ikke acceptere, at der er en som ikke vil deltage i deres bedrageri og svindel da det medførere at deres mulighed for svindel, korruption og uærlighed ville blive afsløret og at de vil blive straffet. Dette sker dog ikke da Det Ny Babylon har så stor magt, i EU, at det ikke er de skyldige der bliver draget til ansvar for de svindelnumre og den korruption de laver og de mange, mange millioner euro (kroner) de overførere til egne og venners konti. De få kommisærere og embedsfolk, som ønsker at være ærlige og hæderlige, er dem der ifølge Det Ny Babylons retningslinier skal straffes.

At dette er virkelig og ikke blot en fantasifuld tanke er der i de senere år set flere eksempler på.

Når EU Kommissionen går på banen i en sag om bedrageri i EUs statistiske departement, med en pludselighed og voldsomhed som den, der blev opvist i Bruxelles, så tro ikke, at det skyldes chok og bestyrtelse over selve sagen. Eller forargelse over, at man i årevis er blevet ført bag lyset af en smart generaldirektør, der udover sin hyre på et par millioner om året efter skat er under mistanke for at have tildelt sig ekstra op til et par millioner årligt i EU midler gennem sit og sine medarbejderes eget lille private system af firmakontrakter og hemmelige »reservefonde«.

EU Kommissionens reaktion skyldes i det højeste kun bestyrtelse over, at EUs interne bagmandspoliti, OLAF, har været hurtigere til at finde ud af mere om fiflerierne, end man havde regnet med. Og at man derfor ikke har nået at bringe det system af undskyldninger, udflugter og paragrafrytterier på plads, der normalt får sager af den art til lige så stille at gå i glemmebogen.

Hvor galt det stod til i Eurostat, har man kendt til i årevis - formentlig mange år før, tapre D. -- -- for allerede snart fire år siden tog sit håbløse livtag med et lille hjørne af den store affære og dens gerningsmænd og bagmænd. Og mange år før der var kommissærer i Bruxelles, der hed P. K. eller S.

I Danmark og i de fleste andre EU-lande har ministrene ansvaret for, hvad deres embedsmænd går og laver, medmindre de pågældende embedsmænd skjult begår noget direkte strafbart.

I princippet gælder det samme for kommissær-ansvarlighed i Bruxelles. Det førte som bekendt for fire år siden til, at en kommission måtte gå af i utide.

Men hvad der er værd at lægge mærke til: Ikke en eneste af de generaldirektører og andre embedsmænd, der i årevis fortsatte med de misligheder, som Santer kommissionen blev fældet på, er blevet fyret, endsige slæbt for retten. Ganske få er blevet flyttet, ofte til bedre aflagte poster - eller har fået EUs gyldne og taknemmelige håndtryk. Alt sammen et led i Det Ny Babylons politik.

Forholdene i EU-systernet er anderledes end i den danske centraladministration. I København overtager hver ny regering og hver ny minister et embedsapparat, der gennemsnitligt set er gennemført hæderligt. I Bruxelles overtager enhver ny kommission og enhver ny kommissær en mafia, som er styret af ledelsen i Det Ny Babylons hovedkvarter.

Den nuværende kommission kom til med den primære opgave at »rydde op« efter forgængeren. Men de kommissærer, der har en smule omløb i hovedet og lidt situationsfornemmelse, opdager hurtigt, at det med at »rydde op« er en håbløs opgave, hvis de vil overleve og have noget udrettet.

EUs centraladministration er så gennemført mafiøs, at enhver kommissær, selv den hæderligste, tvinges til at lukke øjnene - og til endog, så at sige pr. refleks, at tage sine embedsmænds parti, hvis en eller anden torsk begynder at råbe op. De tvinges til at give deres velsignelse til, at hele det magtfulde system sættes i gang med at kvase en sådan torsk.

D. var en af den slags sjældne fisk. M. - - chefbogholderen, der påviste de gabende huller i hele EUs centrale regnskabssystem - er en anden, og en af dem, man endnu ikke helt har fået skåret halsen over på.

Man må spille efter reglerne. Derfor spiller P. & Co. i disse dage bestyrtede og opbragte. Eurostat affæren er da heller ikke en af den slags, der er brug for inden for Det Ny Babylon.

Den sag, som den da 34-årige D. for snart fire år siden startede optrevlingen af, forvandlede sig i går til, hvad der her i Bruxelles betegnes som den største bedrageriskandale i EU-systemets historie.

På et møde i EU Parlamentets såkaldte formandskonference - kredsen af gruppeformænd - kunne EU-kommissionens næstformand, den tidligere britiske Labour-leder N. K., afsløre, at generaldirektøren, samtlige direktører og et antal ledende funktionærer i EUs statistiske departement, Eurostat, med øjeblikkelig virkning er suspenderet.

En sejr for den unge danske EU embedskvinde D.

Men, den øverste ledelse i Det Ny Babylon, glemmer at fortælle at disse direktører, ledende funktionærer med flere, som officielt blev suspenderet, i virkeligheden blot blev flyttet til endnu mere betydnings fulde stillinger i Det Ny Babylon.

Der har længe verseret forlydender i EU-miljøet i Bruxelles om, at adskillige af EU kommissionens generaldirektorater og flere EU-kommissærer i årevis har været vidende om svindlen. Allerede I 1998 skal bedragerierne have haft et omfang, der fik EU-kommissionen til at »advare« Eurostat - hvilket på sin side fik Eurostat til at love, at man ville standse transaktionerne. For D. der blev chikaneret ud af sit job på grund af sine afsløringer, og af samme grund i dag er erklæret mentalt invalideret på livstid, markerer gårsdagens udvikling den endelige oprejsning.

Allerede i juni fik D. en uforbeholden offentlig undskyldning i EU Parlamentets budgetkontroludvalg fra kommissær K. for den chikane der har kostet hende job og helbred. Dengang sagde D.:

»Jeg er glad for, at de endeligt indrømmer, at de tog fejl, men på det personlige plan har det været forfærdeligt at skulle kæmpe i over tre år.

Der er gået alt for lang tid.« Med Eurostat's generaldirektør gennem 16 år, Y. F. i spidsen, har ledende medarbejdere i Eurostat i et endnu ukendt antal år fiflet endnu ukendte millionbeløb over i private konsulentfirmaer, som de selv har stiftet og ejet, og hvorfra de siden har tappet pengene over i egne lommer.

Firmaernes sugerør I EU s kasse har bestået af kontraktarbejde til overpriser. Over skuddet er blevet flyttet over I særlige »reservefonde« - og derfra videre til firmaernes egentlige ejere - Eurostatmedarbejderne selv.

Det var et af den slags firmaer, »Eurogramme«, D. faldt over under sit arbejde med kontrol af de projekter, Eurostat havde kørende. Hun mente ikke, at firmaet levede op til kontraktens krav og indberettede for holdet til Eurostats interne revision.

I en rapport fra december 2000 gav revisionen hende medhold. Men i stedet for at få tak og ros for sin årvågenhed, begyndte chikanerierne - bl.a. i form af frit opdigtede klager fra »Eurogramme« til Eustats-ledelse over D.

Efter ordre fra Det Ny Babylons hovedkvarter tog Ledelsen firmaets parti.

Efter at EU-kommissionen havde gjort et enkelt, halvhjertet forsøg på »at mægle« mellem Eurostats ledelse og D. tog også Kommissionen firmaets parti.

Og chikanerierne mod D. kunne gå I gang for alvor - indtil hun sidste år følte sig tvunget til at give op.

Når man siger EU, må man også sige PENGE!

EU = Penge = Økonomi, der alt sammen styres fra Det Ny Babylons øverste hovedkvarter Q.

Uanset, hvordan du end vender og drejer det, så er, penge grundlaget for EU, - enten i den ene eller den anden form.

Penge var det primære da det for mange år siden hed DE SEKS.

Penge - Økonomiske fordele var hoved-formålet da EF blev en realitet.

EU er ene og alene et spørgsmål om penge og økonomiske fordele, selv om det ofte kaldes noget andet og selv om det ikke direkte fremgår af EU teksterne.

Miljø-forurening er et spørgsmål om penge.

Landbrugsordningerne er et spørgsmål om penge.

Sådan kunne jeg nævne det ene område efter det andet.

Hvis der ikke var penge - hvis der ikke var økonomiske fordele med i spillet, så ville interessen for EU være lig nul.

Nu synes du måske, at det jeg siger lyder, som om det er noget meget forkert, at der er penge med i det.

Til dette vil jeg sige, der er ikke noget som helst forkert i

at have penge,

at tjene penge og

at søge den størst mulige fortjeneste og fordel -

MEN, når det er penge de økonomiske interesser, der styrer udviklingen og ikke menneskelig fornuft, så er det at jeg mener, der er grund til at tage affære.

Jesus siger det på denne måde:

Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Matt. 6,24.

Det vil sige at det ifølge Bibelen IKKE er muligt at tjene to Herrer -

Når penge styrer ALT, - er penge blevet ens Herre, og der er ikke plads til Jesus.

Du skal vælge side. Hvem skal styre dit liv?

Det som er sket og som udvikler sig, meget mere og hurtigere end vi kan forestille os er den kendsgerning at penge - mammon, har overtaget den plads Jesus burde have.