Til Forsiden
Kapitel 15

De to vidner!

De 13 ledere i Det Ny Babylon var ude af sig selv af raseri, og beskyldninger af den værste art fløj gennem lokalet. Årsagen var en specialgruppe af Guds sønner døtre, som direkte ud fordrer Det Ny Babylons styre og lære, derfor er de der tilhørere denne gruppe ikke udvalgt eller dannet af mennesker, men direkte af Gud.

At ALLE SKAL HØRE, er ikke det samme som, at alle VIL høre, mange ønsker IKKE at høre dette sidste budskab om, hvem der er den sande Gud, men de SKAL høre det. Med alle menes, alle der ikke før har haft mulighed for at kende det sande evangelium, og advarselen om, ikke at tilbede dyret og tage dets mærke. (Åb 14,9-10)
Med de muligheder der i dag er her i landet, er det svært at se, at der kan være nogen der med rimelighed kan sige, at de ikke har haft mulighed for at kende sandheden om disse ting.
Den gruppe af Guds sønner og døtre der her er tale om er i Bibelen omtalt som de to vidner. De to vidners påklædning er meget speciel (Åb 11,3)

Når Guds udvalgte klæder sig i sæk er det tegn på at noget meget forfærdelig er meget nær forestående.

Dan 9,3 Jeg vendte mig til Gud Herren for at søge ham i bøn og trygler under faste og i sæk og aske.

Est 4,2 Han standsede foran kongens port, for det var ikke tilladt nogen, der var klædt i sæk, at komme i kongens port. + Es 15,3 + Jon 3,5

At noget forfærdelig er ved at ske kan der ikke være nogen tvivl om

- Dommen over de levende er begyndt 1Pet 4,17

- Nådedøren er begyndt at lukke Luk 16,5-6

- Mange, mange millioner af dem der har givet sig ud for at være kristne og for at tilhøre Gud viser sig at være hyklere + Matt 15,7-9 + Mark 7,6-9 + Matt 13,21-22

De to vidner vil være to helt specielt udvalgte personer der på en meget speciel måde skal udføre nogle ganske bestemt opgaver

*** De skal vidne om Kristus. Åb 11,3

Es 43,10 I er mine vidner, siger Herren, min tjener, som jeg har udvalgt, for at I må forstå og tro på mig og indse, at det er mig. Før mig blev der ikke dannet nogen gud, efter mig vil der ingen være;

Apg 1,8 Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende."

De skal ophøje Kristus!

Joh 3,14-15 Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham.

Fil 3,9 og findes i ham, ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus, retfærdigheden fra Gud grundet på troen, + Joh 12,32 + Apg 5,31

De skal vise hen til HAM som FRELSEREN.

Matt 1,21 Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder."

Fil 3,20 Men vort borgerskab er i himlene; derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. + Apg 16,31

*** De skal være et LYS Åb 11,4

For jordens befolkning et lys der viser hen til det sande lys Jesus Kristus

Matt 5,14 I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules.

Mika 7,8 Du skal ikke glæde dig over mig, fjende, for jeg faldt, men rejser mig igen, jeg bor i mørke, men Herren er mit lys. + Sal 27,1 + Joh 9,5

*** De skal profetere Åb 11,3

Det vil sige de skal forkynde forud hvad Herren vil gøre

Am 3,7 Nej, Gud Herren gør ikke noget, førend han har åbenbaret sine planer for sine tjenere, profeterne. + 2Mos kap. 7-11 + Ez 30,2

* Jesus har sagt det forud

Mark 13,21-23 Hvis nogen da siger til jer: Se, her er Kristus! Se dér! så tro det ikke; for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre tegn og undere for om muligt at føre de udvalgte vild. Men tag jer i agt! Jeg har sagt jer det hele forud. + 2Pet 3,17

*** De skal også fortælle hvad konsekvenserne er ved fortsat at forkaste Ham der døde for dem på Golgatas kors.

Es 24,5-6 Jorden er vanhelliget af sine beboere, for de har overtrådt lovene, tilsidesat budet og brudt den evige pagt. Derfor skal forbandelse æde jorden og dens beboere bære straffen; derfor svinder jordens beboere ind, kun få bliver tilbage. + Åb 14,9-11 + Åb 11,6

* Denne gruppe af Guds sønner og døtre vil være som et lysende fyrtårn, der advarer mod falske Guder og profeter og mod konsekvenserne af at blive medlem af Det Ny Babylon og at tage dyrets mærke som er Det Ny Babylons mærke, - kendetegnet på at de har valgt verden!

Es 45,5-6 Jeg er Herren, der er ingen anden, der er ingen anden Gud end mig. Jeg væbner dig, skønt du ikke kender mig, for at de skal vide i øst og i vest, at der ikke er nogen anden end mig, jeg er Herren, der er ingen anden! + Es 46,6-10

* Og på denne måde får de verdens opmærksomhed rettet mod Himlens og Jordens Skaber

Åb 14,7 og englen sagde med høj røst: Frygt Gud og giv ham ære, for timen er kommet, da han dømmer. Tilbed ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder. + Åb 4,11 + Es 45,7 og 12

*** Det vil også være de to vidner der på en ganske særlig måde fortæller jordens befolkning om Jesu synlige komme i himlens skyer og om tegnene på dette.

Ingen - ikke en eneste levende sjæl vil være i tvivl, alle skal se tegnene.

Åb 6,12-14 Og jeg så: Da Lammet brød det sjette segl, kom der et stort jordskælv, og solen blev sort som en sæk, og hele månen blev som blod, og himlens stjerner faldt ned på jorden, som et figentræ taber sine frugter, når stormen rusker i det. Og himlen blev trukket væk, som en bogrulle rulles sammen, og hvert bjerg og hver ø blev flyttet fra deres plads.

Joel 2,10-11 Foran Herren skælver jorden, og himlen ryster; sol og måne formørkes, og stjernerne skinner ikke længere. Herren løfter røsten foran sin hærstyrke. Hans hær er vældig, mægtig, når den udfører hans befaling. Stor er Herrens dag, frygtelig er den! Hvem kan udholde den? + Matt 24,29 + Es 13,10 og 13

* Ligesom alle skal se Jesu komme i Himlens Skyer.

Åb 1,7 Se, han kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham, også de, som har gennemboret ham; og alle jordens folkestammer skal jamre over ham. Ja, amen. + Matt 24,30

*** For at kunne klare disse meget specielle opgaver bliver denne gruppe af Guds sønner og døtre iklædt kraft fra det høje.

Åb 11,3 Og jeg vil sætte mine to vidner til at profetere i tolv hundrede og tres dage, klædt i sæk.

Ef 6,10-17 I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå da fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle Den Ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord. + Zak 4,14 + Es 6,5-10

Når tiden er inde vil denne gruppe af Guds vidner denne specielle gruppe af Guds sønner og døtre, forkynde basunerne og plagerne i Åb kap. 8,9 og 16 ligesom da Moses og Aron forkyndte plagerne over Egypten og ligesom dengang vil det også nu blive gjort på en sådan måde at den sande Gud, himlens og jordens skaber og Jesus Kristus bliver ophøjet og fremhævet og de falske guder bliver afsløret.

Nogen tid før nådetiden er slut vil denne gruppe af Guds sønner og døtre forkynde dommen over de områder der skal brænde op. Åb 8,7-11.

De kristne vil da blive opfordret til at forlade disse områder.
Den katolske kirke vil håne de to vidner for denne dom og det medfører at der udtales en speciel dom over den katolske kirke og dem der tilbeder dyret. Åb 16,2

Mange vil forsøge at dræbe de to vidner. Åb 11,5

Men der vil ikke lykkes før de har afsluttet deres gerning. Åb 11,7

Den dag da disse to vidner bliver dræbt.

Vil jordens befolkning glæde sig og juble, over at det nu endelig efter utallige forsøg er lykkedes at dræbe disse to ulykkes profeter og alle tror nu at ulykkerne vil ophøre og at der atter vil blive gode forhold på jorden. Åb 11,10.

Men glæden vare kun 3½ dag og deres glæde vendes til frygt og rædsel. Åb 11,13

De to vidner bliver kaldt til live og opstår. Åb 11,11

Den opstandelse der her er tale om er ikke den opstandelse hvor alle de frelste fra alle tidsaldre opstår.

Men en speciel opstandelse Dan 12,2 Mange af dem, der sover i jorden, skal vågne, nogle til evigt liv, andre til forhånelse, til evig afsky. + 1Kor 15,52

Denne opstandelse vil finde sted ganske kort tid før Jesu herlige og fantastiske synlige komme i himlens skyer.

Matt 24,30 Og da skal Menneskesønnens tegn komme til syne på himlen, og da skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed.

Åb 1,7 Se, han kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham, også de, som har gennemboret ham; og alle jordens folkestammer skal jamre over ham. Ja, amen. + Mark 13,26 + Luk 21,27 + Åb 14,14

At Bibelen skulle kunne afslutte sit vidnesbyrd og blive overvundet er ligeså fantasifuldt, som at det er storken der kommer med de små børn. Hvis det var rigtig så er Bibelen jo ikke noget værd for os i dag. Tænk også på at det er Kristus selv der er ordet.

Joh 1,1 I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Prøv en gang at læse følgende skriftsteder meget grundigt.

Es 40,8 Græsset tørrer ind, blomsterne visner, men vor Guds ord forbliver til evig tid."

Luk 21,33 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. + Sl 119,89 + 1Pet 1,24-25

I åb 11,7 siges det at de to vidner bliver overvundet. At Kristus skulle kunne blive overvundet og dræbt er selv for ikke kristne mennesker en usandsynlighed.

Jesus døde ganske vist på korset men Han blev ikke overvundet Han gav frivilligt sit liv som løsesum for os.

Denne gruppe af Guds sønner og døtre, (Åb 11,3-13) vil her under dommen over de levende på en helt speciel måde være dem der kommer mest frem i offentlighedens og mediernes søgelys. Ligesom Elias udfordrede Baals profeter - vil de to vidner udfordre Det Ny Babylon ved at sige:

Lad os se hvem der er den sande Gud? (1 Kong 18,17-39)

Denne gruppe af Guds sønner og døtre er IKKE de eneste der forkynder den tredje engels budskab og senere det høje råb. (Åb 14,6)

Under dommen over de levende, medens nådedøren lukker, vil der være utallige i de seks andre grupper af Guds sønner og døtre, der også forkynder det sidste advarselsbudskab.

Herren vil selv udpege denne gruppe her af Guds sønner og døtre og salve dem <Zak 4,14> til den meget specielle opgave han har for dem. <Åb 11,3 og 6> Deres kaldelse vil have stor lighed med den måde Moses, Aron og disciplene blev kaldet. <2 Mos kap 3 og 4,1-17 + Luk 10,1-16>

Det er denne gruppe af Guds sønner og døtre, som i Biblen Åb kap 11 er omtalt som de to vidner!

Denne gruppe her, vil af Gud vil få en MEGET SPECIEL OPGAVE, idet de på en meget håndgribelig og fysisk måde, skal henlede verdens opmærksomhed på DEN SANDE GUD, ligesom Moses og Elias gjorde det.

Elias forkyndte for øvrigheden, at det ikke ville regne i en vis tid, <1 Kong 17,1> det samme vil de to vidner gøre. De har magt til at lukke himmelen, så der ikke falder regn. <5 Mos. 11,13-17 + Åb 11,6> Og der skal komme hungersnød. <Åb 6,5-8> Kornet visner, kvæget lider, bækkens leje er tørret ud. <Joel 1,15-20>
At det ikke vil regne, vil for en stor del af jordens befolkning være lige så latterlig en påstand som da Noa forkyndte at det VILLE regne. Folk lo af Noa og det vil de også gøre af denne gruppe af Guds sønner og døtre, men da det ikke er deres egne, men HERRENs ord de forkynder, betyder det at der ikke falder regn.

Evangeliet forkyndes nu med en sådan kraft, som det aldrig før er sket. Men denne verdens befolkning er stivnakket, og den største del ønsker slet ikke at høre om den sande Gud, og den frelser som de syv grupper fortæller om. Jordens befolkning har deres egne guder. <Åb 17,2 og 18,3> Og det har de haft lige siden syndefaldet, så de syv gruppers budskab har ikke den store virkning, men de bliver i stedet spottet og latterliggjort.

Men efterhånden som ugerne går og det helt usædvanlige sker, at der ikke falder regn, selv i de egne hvor der normalt falder meget regn på denne årstid, henledes jordens befolknings opmærksomhed på disse to personers budskab. De to vidner henleder igen opmærksomheden på DEN SANDE GUD! Himlens og Jordens skaber. <Åb 14,7>

Nogle har den opfattelse, at det er en symbolsk eller en åndelig regn der er tale om i det 6 vers. <Åb 11,6>

Det er rigtigt, at der nogle steder i Bibelen er tale om en symbolsk regn - en åndelig regn MEN INGEN STEDER er der tale om at Gud vil holde sin ånd tilbage, så længe det endnu er muligt at frelse blot én eneste sjæl, tværtimod vil der komme en MEGET STOR ånds udgydelse, for om muligt at frelse endnu nogle sjæle, før nådetiden er helt slut. <Joel 2,23 + Hos 6,3 + Apg 2,17>

Når der er tale om en åndelig regn, bliver himlens sluser åbnet, IKKE lukket.

Den virkelige regn er før blevet holdt tilbage, for at henlede folks opmærksomhed på den sande Gud. <1 Kong kap 17 og 18>

Alle disse ting sker for om muligt på denne måde, at frelse nogle af de fortabte. Og for at henlede verdens befolknings opmærksomhed på DEN SANDE GUD.

Hvad disse begivenheder, tørke med mere vil betyde for verdens befolkning overgår selv de vildeste fantasier. <Åb 18,7-19> Økonomisk ruin, katastrofer, millioner af døde på grund af tørken er blot et par af de frygtelige ting der sker. På Eliases tid var det kun en lokal tørke. De syv magre år i Egypten var også kun en lokal foreteelse. De tørkeramte og dermed hungersnødramte områder, som vi i dag kender til, er også kun lokalt. Den tørke der her er tale om, er IKKE en lokal tørke, men en verdensomspændende tørke der vil komme overalt på HELE jorden, INDEN nådetiden endnu er helt slut.

Det er under disse forhold, at Det Ny Babylons vil vise sin magt og det bliver en nødvendighed, at tilhøre Det Ny Babylon for at kunne købe det daglige brød, men det bliver værre endnu, MEGET VÆRRE.
Broder skal overgive broder til døden, og fader sit barn, og børn skal sætte sig op imod forældre og slå dem ihjel. Matt 10,21

Forholdene vil blive så uudholdelige, at mange ønsker at tage deres eget liv, men de SKAL drikke Guds vredes bæger og derfor flygter døden fra dem. <Jer 8,3 + Åb 9,6>
Når tiden er inde, vil Guds sønner og døtre forkynde de begivenheder der er omtalt i Åb 8 og 9 kap. Ligesom da Moses og Aron forkyndte plagerne over Egypten vil det også nu blive gjort på en sådan måde, at den sande Gud, himlens og jordens skaber og Jesus Kristus bliver ophøjet og fremhævet og de falske guder bliver afsløret.

Det er denne gruppe af Guds sønner og døtre, som forkynder dommen over de områder der skal brænde op. <Åb 8,7> De kristne vil blive opfordret til at forlade disse lande, men mange trossamfund håner de to vidner for denne dom, hvilket medfører at der udtales en speciel dom over disse og dem der medlemmer af Det Ny Babylon. <Åb 16,2>

Tørken og hungersnøden breder sig, lagrene af fødevarer bliver tomme og priserne stiger til urimelige højder <Åb 6,6> og da det stadig ikke ser ud til regn, vil flere og flere høre på hvad Guds sendebud har at sige.

Selv i de ikke kristne dele af verden, vil der være nogle, der med fare for deres liv ønsker at høre om himlens Gud, men deres tro skal følges af gerninger og de opfordres til at rejse væk, væk fra de lande hvor de bor. Mange af dem når dog ikke så vidt, familie og venner vil ikke tillade at de rejser, og derfor dræber de dem. Broder vil overgive broder og forældre deres børn til døden, <Matt 10,21> men ordene, "Vær tro til døden, og jeg vil give dig livets sejrskrans". <Åb 2,10> og "Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel," <Matt 10,28> har en større betydning for dem, end selve livet, de har kun Jesus Kristus deres Frelser for øje, og dette forårsager at endnu flere ønsker at høre om den sande Gud. Følgerne af tørken vil blive så frygtelig, at vi slet ikke kan forestille os det.

Så siger den Herre HERREN: Dette er Jerusalem; jeg satte det midt iblandt Folkene, omgivet af lande. Men det var gudløst og genstridigt mod mine Lovbud mere end Folkene og mod mine Vedtægter mere end Landene rundt om; thi de lod hånt om mine Lovbud og vandrede ikke efter mine Vedtægter. Derfor, så siger den Herre HERREN: Fordi I var mere genstridige end Folkene rundt om og ikke vandrede efter mine Vedtægter eller holdt mine Lovbud, men gjorde efter de omboende Folks Lovbud, derfor, så siger den Herre HERREN: Se, jeg kommer over dig og holder Dom i din Midte for Folkenes Øjne. For alle dine Vederstyggeligheders Skyld vil jeg gøre med dig, hvad jeg aldrig har gjort og aldrig vil gøre Mage til. Derfor skal Fædre æde deres Børn i din Midte og Børn deres Fædre; jeg holder Dom over dig, og alle, som er til Rest i dig, spreder jeg for alle Vinde. Derfor, så sandt jeg lever, lyder det fra den Herre HERREN: Sandelig, fordi du gjorde min Helligdom uren med alle dine væmmelige Guder og Vederstyggeligheder, vil jeg også støde dig fra mig uden Medynk eller Skånsel. En Tredjedel af dig skal dø af Pest og omkomme af Hunger i din Midte, en Tredjedel skal falde for Sværdet rundt om dig, og en Tredjedel spreder jeg for alle Vinde og drager Sværdet bag dem. Min Vrede skal udtømme sig, og jeg vil køle min Harme på dem og tage Hævn, så de skal kende at jeg, HERREN, har talt i min Nidkærhed, når jeg udtømmer min Vrede over dem. Jeg gør dig til en Grushob og til Spot blandt Folkene rundt om, for Øjnene af enhver, som drager forbi. Du skal blive til Spot og Hån, til Advarsel og Rædsel for Folkene rundt om, når jeg holder Dom over dig i Vrede og Harme og harm fuld Revselse. Jeg, HERREN, har talt! Når jeg sender Hungerens onde Pile mod eder, og de, som jeg sender for af ødelægge eder, volder Ødelæggelse, og jeg lader Hungeren tage til, da sønderbryder jeg Brødets Støttestav for eder og sender Hunger over eder og Rovdyr, som skal affolke dig; Pest og Blodsudgydelse skal hjemsøge dig, og jeg bringer Sværd over dig. Jeg, HERREN, har talt. Ezekiel 5,7-17

Bemærkede du at der ligefrem vil være mennesker, som vil spise hinanden? <Jer 19,3-13 + Klag 4,4-10 + Ezek 5,10>. De vilde dyr vil komme ind til de beboede områder og dræbe mange der ikke har søgt ly under Herrens vinger. <Ezek 5,17 og 14,21 + Åb 6,8>

Forråd fordærves bag lås og slå, forrådskamre ødelægges, lader rives ned, for kornet er slået fejl. Hvor dyrene dog klager! Kvægflokkene løber vildt omkring, for de har intet græs, selv fåreflokkene er forkomne. Til dig, Herre, råber jeg, for ilden fortærer steppens græsgange, flammen sætter markens træer i brand. Selv de vilde dyr skriger efter dig, for vandløbene tørrer ud, og ilden fortærer steppens græsgange. Joel 1,17-20

---- " Et mål hvede for en denar og tre mål byg for en denar, men olie og vin må du ikke skade!" Åb 6,6

Men det er kun begyndelsen, der vil endnu ske mange ting.

Den første engel blæste i sin basun, og der kom hagl og ild blandet med blod, og det blev hældt ud over jorden; og en tredjedel af jorden brændte op, og en tredjedel af træerne brændte op, og alt det grønne græs brændte op.

Den anden engel blæste i sin basun, og noget som et stort bjerg i lys lue blev styrtet i havet; og en tredjedel af havet blev til blod, og en tredjedel af alle levende skabninger i havet døde, og en tredjedel af skibene blev slået til vrag.

Den tredje engel blæste i sin basun, og en stor stjerne, der brændte som en fakkel, faldt ned fra himlen og faldt på en tredjedel af floderne og kildevældene. Den stjernes navn er Malurt. Og en tredjedel af vandet blev til malurt, så mange mennesker døde af vandet, fordi det blev bittert. Åb 8,7-11

Og jeg så en gustengul hest, og han, som sad på den, hed Døden, og dødsriget og dødsriget fulgte med ham. Og de fik magt over en fjerdedel af jorden, til at dræbe med sværd og sult og pest og jordens vilde dyr. Åb 6,8

Disse ting er ikke de eneste der vil ske, men det er et lille glimt af hvad der venter denne jords beboere. Under disse begivenheder vil Guds udvalgte sønner og døtre forkynde det sidste advarselsbudskab, <Åb 14,9-11> og sammen med de ting der sker, vil det medføre at ALLE får kendskab til Himlens og Jordens Skaber, <2 Mos 20,11 + Sl 33,6-9 og 148,5 + Åb 14,7> Det vil da vise sig, hvilken side hvert enkelt menneske har valgt.

Den store bedrager er allerede i fuld gang med at fortælle jordens befolkning at disse ting ikke er virkelige, men symbolske og at mange af dem allerede er sket, men for den der under bøn til Gud selv undersøger hvad Guds ord siger om disse ting, vil se, at der er tale om virkelige ting, og at disse ting vil være medvirkende til at det bliver nødvendigt at tage Det Ny Babylons mærke, for at kunne købe det daglige brød.

Hvor længe vil I uerfarne elske uerfarenhed? Hvor længe vil spottere ønske spot og tåber hade kundskab? Vend jer til min retledning, så vil jeg lade min ånd strømme ud til jer og forkynde jer mine ord. Fordi jeg kaldte og I afslog, fordi jeg løftede hånden og ingen ville lytte, fordi I lod hånt om alle mine råd og ikke ville vide af min retledning, derfor ler jeg over jeres ulykke, spotter, når rædslen kommer over jer, når rædslen kommer over jer som et uvejr, når jeres ulykke kommer som en hvirvelvind, når nød og trængsel kommer over jer. Da vil de kalde mig, men jeg svarer ikke, de vil søge mig, men finder mig ikke, fordi de hadede kundskab, og ikke valgte at frygte Herren. De ville ikke vide af mit råd, de forkastede al min retledning. Lad dem så nyde frugten af deres færd og mætte sig med det, de har planlagt! De uerfarnes troløshed dræber dem selv, tåbernes sorgløshed tilintetgør dem selv. Men den, der adlyder mig, bor trygt og lever uforstyrret uden frygt for ulykker. Ordsp 1,22-33

Medens de der forkaster himmelens og jordens skaber, vil lide sult og tørst vil Herren på en vidunderlig måde sørge for sit folk. Vand og brød vil være dem sikret. <1 Kong 17,14-16 og 19,5-8>

De der i tide har valgt at tjene Herren, himmelens og jordens skaber, vil ikke mangle vand eller omkommen af sult, for Deres Gud kan dække bord for dem i ørkenen, <Mark 8,4-8> eller sende ravne med mad, ligesom på Elias' tid, <1 Kong 17,4> eller lade manna regne ned fra himmelen, ligesom han gjorde for israelitterne. <2 Mos 16,4> Guds engle vil skaffe føde og vand til Guds folk, mens de ugudelige vil lide sult og tørste.

Mange vil forsøge at dræbe denne gruppe af Guds sønner og døtre, men det vil ikke lykkes før de har afsluttet deres gerning. <Åb 11,5-7>

Den dag da disse to vidner bliver dræbt, vil jordens befolkning glæde sig og juble over at det nu endelig efter utallige forsøg er lykkedes at dræbe disse to ulykkesprofeter og alle tror nu at plagerne vil ophøre og der atter vil blive gode forhold på jorden. Men glæden varer kun nogle få dage så vendes deres glæde til frygt og rædsel. De to vidner bliver kaldt til live og opstår. <Åb 11,7-13>

Den opstandelse der her er tale om, er IKKE den opstandelse hvor ALLE de frelste fra alle tidsaldre opstår, men en speciel opstandelse, <Dan 12,2> ganske kort tid FØR Jesu fantastiske, synlige komme i himlens skyer. <Matt 24,30 + Mark 13,26 + Luk 21,27 + Åb 1,7>